Прозорість і відкритість

Звіт директора 2019 рік

Підсумки діяльності навчального закладу в 2018/2019 навчальному році та пріоритетні завдання на шляху реалізації Концепції Нової української школи в 2019/2020 навчальному році

Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Указів Президента України від 25.06.2013 №344/2013 « Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,  постанов Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641, Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №115, Комплексної програми розвитку освіти на 2018-2022 роки та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

У вересні 2019 року школа розпочинає свій 102 навчальний рік.

Управління закладом

У 2018/2019 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як:  піклувальна рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік Збереження контингенту

На початок 2018/2019 року у школі навчалося 289 учнів.

Укомплектовано 12 класів, середня наповнюваність класів – 24,3 учнів.

Школа І ступеня – 5 класів, школа ІІ ступеня - 5 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.

Клас

На 01.09.2018

25.05.2019

Різниця

Прибло

Вибуло

ЗНЗ району

ЗНЗ інших районів

Інші навч

 заклади

Виїхали за межі міста

Виїхали за межі країни

1

18

18

0

 

 

 

 

 

 

 

2

32

32

0

 

 

 

 

 

 

 

3-А

3-Б

25

24

26

23

+1

-1

1

0

 

1

 

 

1

 

 

 

4

30

31

+1

1

 

 

 

 

 

 

5

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

6

25

26

+1

1

 

 

 

 

 

 

7

29

31

+2

2

 

 

 

 

 

 

8

18

19

+1

1

 

 

 

 

 

 

9

19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

10

16

18

+2

2

 

 

 

 

 

 

11

всього

16

284

16

289

 

7

 

8

 

1

 

 

1

 

 

 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна кількість учнів збільшилася на 7 у зв’язку із зміною місця проживання.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2018/9навчальному році були:

 • організація обліку дітей та підлітків шкільного віку;
 • контроль за відвідування учнями навчальних занять;
 • організація навчання за індивідуальною формою.

Підсумки роботи ГПД

У  минулому  році працювало 1 група продовженого дня, які відвідувало 30 учні 1-3-х класів. Група працювала за рахунок батьківських коштів. Для роботи ГПД було надано навчальніий кабінет,   укомплектовани кваліфікованими педагогічним вихователем.  Діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувалися  режиму  роботи.

У цілому, роботу груп  продовженого дня  можна  визнати задовільною.

Індивідуальна форма навчання

 

Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням охоплено учнів, які за станом здоров‘я не могли відвідувати навчальний заклад.

У 2018/2019 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 2учнів (довідки ЛКК міських лікарень), що складало  0,68 % від загальної кількості учнів школи. З них: 11кл-– 1 учениця, 7кл – 1 учень.

 

з/п

Учень

Клас

Ріве

 

 навчальних досягнень

1.

Стогній Артем

7

дотатній

2.

Морозова Наталія

10

достатній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація освітнього процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Організація профільного начання

Упродовж кількох років одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу школи є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для учнів та педагогів; здійснює цілеспрямовану довузівську підготовку із залученням кадрового потенціалу ВНЗ; підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення предметів тощо.

. У 2018/2019 навчальному році школа найбільш активно співпрацювала з Ніжинським педагогічним університетом ім. М.В.Гоголя. Це пов‘язано з тим, що вищезазначений ВНЗ має багато різноманітних факультетів та готують спеціалістів широкого спектру професій. Спільна робота охоплювала навчальосвітній процес, роботу з обдарованими учнями, методичну допомогу вчителю.

Співпраця з ВНЗ велася за такими напрямками:

§ профорієнтаційна робота (Дні відкритих дверей, екскурсії у ВНЗ, виступи представників ВНЗ на батьківських зборах та у класах);

§ відвідування лекцій та практичних занять на базі ВНЗ;

§ проведення зустрічей викладачами ВНЗ на базі школи;

§ допомога викладачів ВНЗ у підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів, до захисту науково-дослідницьких робіт МАН;

§ педагогічна практика студентів ВНЗ на базі навчальних закладу.

Але хотілося б відзначити, що співпраця з ВНЗ проводилася не досить активно, не використовувалися всі можливості та ресурси ВНЗ. Тому у 2019/2020 навчальному році шкільним методичним об’єднанням необхідно спланувати та розпочати активну роботу з ВНЗ із питань науково-дослідницької роботи учнів, профільного навчання, профорієнтаційної роботи та роботи університетських кафедр.

 

 

Кадрове забезпечення

У 2018/2019 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 25 педагогів.

Кількість педагогічних працівників (за віком):

 • до 30 років – 5
 • 31-40 років – 2
 • 41-50 – 6
 • 51-55 – 6

    Більше 55 – 6

   Кількість педагогічних працівників (за стажем):

 • До 3 років – 0
 • 3-10 років – 5
 • 10-20 років –
 • Більше 20 років – 20

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

 • Вища – 17
 • Перша – 2
 • Друга – 3
 • Спеціаліст - 3
 • Учитель-методист – 3
 • Старший учитель – 5

Атестація педпрацівни-ків

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла атестація педагогічних працівників.

У період атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду кращих учителів.

За результатами атестації:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1;
 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 4;

підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель» - 1;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1.

Підвищення кваліфікації

 

Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість вчителів, які у 2018/2019 навчальному  році пройшли курси підвищення кваліфікації та спецкурси:

-  курси підвищення кваліфікації при ЧОІППО  - 7 вчителів;

-  спецкурси при ЧОІППО «Нова українська школа» - 2 вчителі.

Всі педагоги, які були заявлені для проходження курсової перепідготовки у 2018 -19 році, її пройшли.

Методична робота з педагогічними кадрами

 

Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснювалася у відповідності з певною структурою:

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;

- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;

- участь у конкурсах професійної майстерності;

- школа молодого спеціаліста, наставництво;

- самоосвіта та атестація педагогів;

- вивчення, узагальнення та поширення ЕПД;

- публікації власних наробок.

У 2018/20189навчальному році педагогічний колектив  школи працював над реалізацією єдиної методичної теми «Формування життєво спроможної особистості шляхом підвищення ефективності науково-методичного та психологічного супроводу навчально-виховної управлінської діяльності у нових соціокультурних умовах засобами національно-патріотичної педагогіки» .

Навчальним закладом забезпечувався доступ до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес набуття досвіду з теми.

Для реалізації єдиної методичної теми школи і міста вчителями школи на достатньому професійному і організаційному рівні були проведені колективні форми роботи:

-       Семінар-практикум «Елементи театральної педагогіки на уроках   літератури як шлях до успішної соціалізації учнів» (Морозова Л.Г., учитель початкових класів);

-        Заняття ШМУ. Ознайомлення  з  нормативно-правовими  документами, що регламентують навчально-виховний процес у  ЗНЗ. Планування  роботи  вчителя. Шкільна  документація (Яременко О.М. заступник директора з НВР);

Педагогічні працівники показали достатній професіоналізм та фахову підготовку.

У школі успішно працювала методична рада (голова МР – Яременко О.М, яка координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у навчальному закладі. На засіданнях методичної ради розглядалися теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації щодо використання передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, динамічні групи,  тексти завдань для проведення тематичних і семестрових атестацій.

Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми школи.

Упродовж 2018/2019 навчального року було організовано роботу 4 методичних об’єднань за напрямками: природничо-математичний (керівник Пазін В.І.), суспільно-гуманітарний (керівник Красновид Л.Ф.)вчителів початкової школи (керівник Морозова, класних керівників – Нещерет Л.М..), затверджено плани роботи, методичні теми, над якими працювали ШМО. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і творче звітування методичних об’єднань, семінари–практикуми, педмайстрені, майстер-класи.

У рамках «Предметних днів» були проведені предметні дні початкової школи; образотворчого мистецтва, художньої культури та трудового навчання; історіії, правознавства ; фізичної культури та захисту Вітчизни; математики, фізики та інформатики; української мови, літератури;  та світової літератури; іноземної мови; біології, хімії, географії, природознавства, основ здоров’я, у яких взяла участь велика кількість учнів.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. У 2018-2019 навчальному році у закладі працювали 2 молоді спеціалісти: учитель інформатики Мартиненко Т.В., яка працювала  під наставництвом досвідченого педагога Киричка Б.Г, учитель початкових англійської мови Сахіпзадіна М.Р., яка працювала  під наставництвом КиричокЛ.В..

Разом із учителями-наставниками було розроблено спільні плани роботи, за якими працювали молоді спеціалісти. Адміністрація школи  відвідувала уроки та позакласні заходи малодосвідчених педагогів, надавала методичну допомогу у підготовці до уроків, під час аналізу яких були надані рекомендації щодо підвищення методичного та фахового рівня. Молоді спеціалісти відвідували заняття  міської  школи молодого учителя.

 

Інноваційна робота

Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям.

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать  результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано  науково-методичну літературу з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводитлася консультаційна робота в межах ШМО та на рівні всієї школи. Педагоги закладу формують і розвивають у всіх суб'єктів освітнього процесу культуру здоров'я як цілісну категорію, необхідні знання, вміння і навички здорового способу життя; сприяють підвищенню рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвитку висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості та створенню у навчальному закладі умов, що її формують.

Команди учнів школи брали участь у різноманітних спортивних змаганнях різних рівнів.

 

Робота з обдарованими дітьми

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2018/2019 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • § поповнено шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;
 • § поповнена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;
 • § проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 • § організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному та  обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
 • § організована робота з підготовки та участі учнів школи у  міському та всеукраїському етапах предметних турнірів;
 • § організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • § організована робота гуртків  за бажанням учнів;
 • § забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Аналізуючи роботу ШМО під час організації і проведення шкільного та міського етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працювали несистематично й неактивно. З 04.11.2018 по 24.12.2018 року 32 учні школи взяли  участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 13 навчальних предметів: географії,  англійської мови, математики, історії, української мови та літератури, фізики, хімії,  правознавства, інформатики, біології, трудового навчання, інформаційних технологій, астрономії.  Результати участі в ІІ (міському етапі) з навчальних предметів бажають бути кращими.Лише два переможці (дипломи ІІ ступея) вибороли учні  Єсипенко В. та Бойко А з технологій учитель Киричок Б.Г.

Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах за останні 5 років, можна зробити висновок, що вчитель трудового навчання Киричок Б.Г  більш професійно та відповідально підійшов до цієї роботи. Вчителі інших предметів практично не проводили відповідної роботи. Динаміка результативності   невтішна: із 12 місця по місту шкільна команда опустилася до останнього.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Виховна робота

Виховна робота у навчальному закладі здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Освітнього проекту Виховний простір Харківщини», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

Сучасний зміст виховання в ЗНЗ — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності:

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Згідно з основними положеннями обласної Програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства  заклад  спрямовув свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, формування здорового способу життя, загальнолюдських моральних цінностей.

Сплановані та проведені різноманітні виховні тематичні заходи (покладання квітів до пам‘ятних місць, виставки малюнків, виховні години та інші)  до Дня козацтва, Дня ЗахисникаУкраїни, Дня Збройних сил України,  Також упродовж 2018/2019 навчального року проведено уроки мужності, зустрічі з учасниками бойових дій у зоні АТО, бесіди, години спілкування, конкурси творчих робіт.

Проведені виховні години, приурочені періоду державотворення України та Дню Соборності України.

Учні школи взяли участь у:

-міському етапі військово-патріотичної гри «Джура»;

- міському щорічному фестивалі автріотичної пісні;

- акціях милосердя «Допоможи ближньому»,  «Добро починається з тебе», «Подаруй оберіг солдату», привітання святковими листівками; «Масляна для всіх».

- екскурсії до музеїв та пам‘ятних місць, проведення туристських подорожей по місцях бойової слави;

- конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Український сувенір»;

-міському марафоні творів Т.Г.Шевченка.

2. Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності, вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості.

Саме наша школа започаткувала акцію «Стоп-наркотик» , яка спрямована проти реклами наркотиків на фасадах міських споруд.

 З метою подальшого розвиткуі системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді у навчальному закладі були проведені такі заходи:

- години спілкування, лекції, засідання «круглих» столів: «Права дитини», «Право. Обов’язок. Свобода. Відповідальність», «На порозі вибору», «Державні символиУкраїни», відеолекторій «Станція призначення - життя» тощо;

- проведено рейд «Урок»;

- години спілкування, на яких молодшим школярам були надані початкові знання про норми поведінки;

- проведена вікторина для молодших школярів «Мої права. Мої обов’язки»;

- проведені лекції лейтенантами поліції  для учнів 5 та 6 класів «Маю право бути собою» (як протидіяти боулінгу);

- бесіди з лікарем-наркологом про недопустимість вживання алкоголю та наркотичних речовин;

- диспути «Чи захищені права дитини у нашій державі?», «Милосердя і

любов до ближнього», «Серед людей»; година спілкування «Підліток і закон»;

- конкурс малюнків «Мої права».

З метою реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод національних меншин, виховання поваги до осіб інших національностей, школа щороку бере участь у міському фестивалі іноземних мов «Фестиваль єднає друзів».

 Також у навчальному закладі були організовані та проведені наступні заходи:

−     бесіди для учнів 1-4-х класів на тему: “Добро починається з тебе”;

−     виховні години для учнів 5-6-х класів на тему: “Ні! – конфлікту, “Так!”- терпимості”;

−     години спілкування для учнів 7-8-х класів на тему: “Вчимося спілкуватись”;

−     усний журнал для учнів 10- класу на тему: “Звичаї і культура народів світу”;

−     дискусія з учнями 11 класу на тему: “Права і свободи людини – найважливіша проблема світової співдружності”;

−     тренінгове заняття на тему: “Життя без конфліктів”(8-9-і класи);

−     виставка літератури в шкільній бібліотеці на тему: “Що не держава – то звичаї”.

3. Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її цінності; особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах, здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.

Уже стала традиційними щорічні акції «Врятуємо першоцвіти» та «Школа-квітник»

Учні 4 класу висадили на території школи молоді дерева.

Учні початкої школи ініціювали акції «Годівничка для птахів» та «Подаруй шпакам домівку».

Упродовж 2018-2019 навчального року у школі були сплановані та проведені відповідні заходи:

- тематичні години спілкування, виставки творчих робіт з природніх матеріалів.

- виставка поробок за номінаціями: «Замість ялинки-гілка», «Новорічний букет», «Різдвяна листівка»;

- екскурсії до дендропарку Тростянець, до лісу, до міських парків.

Беремо участь у міському фестивалі «Його Величність Огірок».

Учні навчального закладу залучалися до участі в екологічних десантах під час проведення акцій з очищення та благоустрою  пришкільної території.

 

4. Ціннісне ставлення до мистецтва. Естетичне виховання учнів школи спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва.

Учні школи були на екскурсіях у художніх музеях та галареях Ніжина, Качанівки, Києва та Чернігова та самі беруть участь у конкурсах малюнків. Так, учениця 3-А класу Піщанська Софія у травні зайняла 3 місце в обласному конкурсі малюнків на правознавчу тематику, яий проводило Управління юстиції в Чернігівській області.

У навчальному закладі було проведено:

- свята Першого та Останнього дзвоника;

- концерт до Дня вчителя;

- шкільний етап Всеукраїнського конкурсу ораторського мистецтва;

- новорічні свята (новорічна вистава для молодших школярів до Дня Святого Миколая, новорічна казка для молодших школярів, новорічний концерт);

- святковий концерт до 8 Березня;

 Учні школи відвідували вистави у драмтеатрі міста.

5. Ціннісне ставлення до праці - складний змістовно-синтетичний компонент особистості, який включає в себе ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею й наявності сукупності найважливіших моральних якостей, що визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння раціонально розподілят?