Прозорість і відкритість

Звіт про роботу ЗОШ І-ІІІ ст. №13 за 2016-2017 навчальний рік

Інформаційна довідка про школу

Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Перша згадка про школу – 1918 рік

Ніжинська загальноосвітня школа I –III ст.№13 – з 1991 року

Директор школи –  Несклада Світлана  Григорівна

Заступник директора школи з НВР - Яременко Ольга Михайлівна

Заступник директора школи з НВР - Киричок Лариса Вікторівна

Нині у школі (станом на 10.01.2016р.):

Учнів - 278   

Класів -  12

Наповнюваність класів:

1А клас -  26

1Б клас  - 23

2 клас -   29   

3 клас –  25  

4 клас -   22    

5 клас -   31

6 клас -   18

7 клас -   20 

8 клас -  26   

9 клас -  22   

10 клас -  20    

11 клас -  16

Спец група  -1

Дитяча організації – «Світлячки»

Учителів – 26  ( з них вищу освіту мають – 25  );

мають категорії: вищу –  17 , І категорію – 4  ,

ІІ категорію –  1 , спеціаліст – 3  )

Режим роботи школип’ятиденний

Мова навчанняукраїнська

Школа має:

 • 11 класних приміщень
 • Кабінет інформаційних технологій
 • Фізкабінет
 • Комбіновану майстерню
 • Спортивний зал
 • Актовий зал
 • Медичний кабінет
 • Їдальню
 • Стадіон
 • Котельну
 • Бібліотеку (книжковий фонд - 17455 прим.
 • Підручників – 6880
 • 1-4 – 3288
 • 5-9 – 1939
 • 10-11 – 1653
 • Художня література - 10575

Звіт про роботу школи за 2016-2017н.р.

2016-2017 н.р. для освітян Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 і міста в цілому, був роком наполегливої, творчої праці, роком втілення в практичну площину законодавчих актів, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказів управління освіти і науки  Чернігівської облдержадміністрації, Ніжинської  міської Ради, рішень міської ради та її виконавчого комітету, роком оновлення змісту освіти та провадження інновацій.

Діяльність школи  як загальноосвітнього навчального закладу І –ІІІ ступенів здійснюється у відповідності Конституції України, Закону України «Про загальну середню освіту», Національній Доктрині розвитку освіти в Україні, державній національній програмі «Освіта України ХХІ сторіччя», Концепції загальної середньої освіти, Концепції професійного навчання в старшій школі, Положенні «Про загальноосвітній навчальний заклад» і інших регламентуючих документах МОН України.

У 2016-2017 навчальному році робота адміністрації та громадських організацій школи з кадрами проводилася відповідно до плану заходів з підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів педагогічних працівників школи. Основною метою роботи  було укомплектування школи кадрами на початок нового навчального року та їх збереження до завершення навчального процесу. У 2016 –2017 навчальному році колектив школи складався із  26 працівників, педпрацівник  Лавреха Н.О знаходяться у декретній відпустці.

Адміністрація школи на чолі з директором проводить цілеспрямовану роботу щодо добору, підготовки та навчання педагогічних кадрів. У школі склалася певна система роботи з кадрами згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 18.10.99р. № 1912 „Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ, організацій” розроблено кадровий резерв керівних кадрів школи. До резерву включені творчо працюючі педагоги навчального закладу.

Основним документом, який визначає роботу школи протягом навчального року, є річний план, у якому чітко визначені зміст, мета, основні напрямки діяльності педколективу. Налагоджена робота забезпечила виконання всіх запланованих у різних розділах плану заходів.

Успіх у реалізації тих завдань, які ставить держава перед освітою, залежить від педагогічного колективу, його цілеспрямованості, працездатності, творчого підходу до роботи. Всього педколектив налічує 25 учителів. 96% учителів мають вищу педагогічну освіту.  За якісним показником: 72% (тобто 17 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію), 5 учителям за результатами атестації присвоєно звання «Учитель-методист», 3 учителям  - «Старший учитель»,   2 учителі нагороджені знаком «Відмінник освіти України».

Такий якісний склад педколективу свідчить про те, що викладання основ наук здійснюють справжні професіонали, у яких вдало поєднується  енергія та досвід роботи.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та перепідготовка. В 2016-2017 навчальному році підвищили кваліфікаційний рівень  директор школи НескладаС.Г,  І. ,Киричок Л.В., Карпусь І.М.

Атестація педагогічних працівників 2016-2017 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації школи, виявлення кількості уроків, необхідних для відвідування представниками адміністрації, ПК, членами атестаційної комісії; оформлення методичних розробок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, що атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі.

Аналізуючи виконавчу дисципліну педагогічного колективу, слід відзначити, що всі розпорядження адміністрації школи виконуються в зазначені терміни . Розвитку потенціалу педпрацівників сприяє участь у роботі творчих груп, які працюють над впровадженням інноваційних технологій, що дає можливість створити сприятливі умови для розвитку навичок самоосвітньої діяльності учнів, їх творчого потенціалу, формування духовності школяра, пошуку та відбору оптимальних форм та методів роботи з обдарованими дітьми. Підсумки участі педагогічних працівників у загальношкільних та міських педагогічних заходах свідчать про ефективність цієї роботи в колективі.

У 2016 – 2017 н.р. пошук шляхів розв’язання завдань, які стоять перед школою, привів до висновку: кожен член педколективу має бути настільки професійним, творчим, а процес навчання комфортним і цікавим, щоб забезпечити виявлення та розвиток природних здібностей, таланту та обдарувань дитини. Третій  рік роботи педколективу над науково-методичною проблемою «Формування життєвоспроможної особистості шляхом інтеграції навчально-виховної діяльності у нових соціокультурних умовах засобами  національно- патріотичного виховання» показав, що впровадження цього в навчально-виховний процес дає змогу забезпечити необхідний рівень компетентності особистості для життєвого самовизначення й життєтворчості, сформувати широкий світогляд та культуру життєдіяльності в основних сферах буття людини.

Науково – методична та навчально – виховна робота в школі спрямована на інноваційну діяльність, одержання нових педагогічних знань, науково – дослідницьку діяльність, вивчення теоретичних питань теорії й досягнень науки в галузі викладання предметів, оволодіння сучасною науковою методологією, випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих (показових) уроків, удосконалення методики застосування наочних посібників, комп’ютерних програм, дидактичних матеріалів, систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації стосовно змісту та методики навчально – виховної роботи.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновок, що колектив закладу в основному реалізував мету навчання, розвитку та виховання учнів, поставлену на початку 2016 – 2017 навчального року.

Весь навчально-виховний процес чітко спланований за такими параметрами:

 • Річний план роботи школи;
 • Робочий навчальний план;
 • Розклад уроків, затверджений санепідемстанцією;
 • Графік чергування вчителів;
 • Графік чергування учнів;
 • Графік роботи  спортивної секції;
 • Графік здійснення внутрішкільного контролю;
 • План роботи профспілкової організації;
 • Координаційний план роботи школи;
 • План виховної роботи.

Адміністрація школи разом з профспілковим комітетом серйозну увагу приділяли роботі з охорони  праці.

При школі працював літній табір відпочинку  , в якому відпочивали 50 учнів,  серед них і діти з  категорійних сімей.

Учні та вчителі пройшли медичне обстеження у поліклініці міської лікарні.

У закладі були створені усі умови для успішної праці вчителів та учнів: гаряче харчування, в приміщенні затишно і тепло, панує доброзичлива атмосфера.      Учні  мали можливість одержати  навички більш досконалого володіння  комп’ютером.

Рівень методичної роботи зумовив підвищення рівня навчально-виховного процесу: на кінець навчального року в школі навчалося 275 учнів. З них атестовано за 12-бальною шкалою оцінювання 199учнів (без  учнів 1-х та 2 класів).

Отримали:

 • свідоцтв звичайного зразка – 21
 • свідоцтв з відзнако. -1
 • атестатів звичайного зразка – 15
 • атестат з відзнакою -1

Усі учні 1-8-х і 10-х класів переведені до наступного класу.

Школа І ступеня - 5 класів, 125учні, (76 учнів атестовані вербально)

з них засвоїли навчальний матеріал:

 • на високому рівні (10-12 балів) – 3 учнів   (6,3%)
 • на достатньому рівні (7-9 балів) – 27 учні  (56,3%)
 • на середньому рівні (4-6 балів) – 95 ученів
 • на низькому рівні (1-3 бали) – 0 учнів.

Школа ІІ ступеня - 5 класів, 114 учнів, з них:

 • на високому рівні (10-12 балів) – 7учні (6,1%)
 • на достатньому рівні (7-9 балів) – 48 учнів (42,0%)
 • на низькому рівні (1-3 бали) – 1учень

Школа ІІІ ступеня - 2 класи, 36 учнів, з них:

 • на високому рівні (10-12 балів) – 1 учнів (2,8)
 • на достатньому рівні (7-9 балів) – 9 учнів (25%)
 • на середньому рівні (4-6 балів) –21    учень(58,3%)
 • на низькому рівні (1-3 бали) – 5учнів (31,3%)

У 2016-2017 навчальному році маємо срібного медаліста - це випускниця 11 класу Бойко Настя (в минулому році не було жодного).

Проте показники якості знань по школі  дещо знизились. Кількість відмінників в класах теж незначна, тому слід звернути серйозну увагу на роботу з обдарованими та здібними учнями, розвивати їх вміння та навички.

Якісний аналіз робіт ДПА свідчить про те, що переважна більшість учнів 4, 9, 11 класів достатньою мірою засвоїла програмовий матеріал з основ наук. Кращих результатів при здачі ДПА одержали учні 9-го класу з української літератури.

Слід відзначити належну підготовку до ДПА  з української мови  Бойко Анастасії (11 клас),  яка отримала 12 балів (учитель Красновид Л.Ф.).

Низький рівень  навченості з української мови при складанні ЗНО мають 5 учнів: Андрущенко Р., Куц А., Кресан О., Грищенко І. та Крамаренко Ігор (учитель Красновид Л.Ф.).

Методологічною основою Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, орієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Наша школа – саме той заклад, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку та задовольняє різнобічні освітні запити особи, суспільства, держави, бо головна мета – це виховання й розвиток  учнів  в ім’я збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

Повноцінна загальна середня освіта на кожному її ступені (початкова, базова, повна середня освіта) досягається реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального плану школи.

Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення окремих предметів,  запровадження індивідуальної форми навчання. У зв’язку з фінансовою кризою кількість годин варіативної частини навчальних планів обмежена, що негативно впливає на рівень навченості  обдарованих  учнів.

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

Учителі підвищують свій фаховий рівень, розширюють кругозір, використовуючи Інтернет-ресурси, проходячи курси підвищення кваліфікації. Поповнюється матеріалами оновлений сайт школи (відп. Козир Є.А).

Велике значення для забезпечення навчально-виховного процесу має здійснення внутрішкільного контролю, його якості. Протягом року на контролі були такі напрямки діяльності, як:

 • правильність ведення ділової документації;
 • дотримання єдиного орфографічного режиму;
 • облік дітей шкільного віку, відвідування ними школи, забезпечення всеобучу,   гаряче харчування, забезпечення підручниками;
 • робота з учнями, схильними до правопорушень, профілактика правопорушень;
 • санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей у школі;
 • стан викладання предметів;
 • система роботи вчителів, що атестуються;
 • стан виконання навчальних планів і програм та якість їх засвоєння;
 • перевірка зошитів, щоденників;
 • робота класних керівників з питань виховання, попередження дитячого травматизму;
 • якість навичок читання учнів 1-4 класів;
 • хід операції «Живи, книго!»;
 • організації повторення з основних предметів;
 • підготовка до ДПА та її проведення;
 • контроль за організацією  літнього відпочинку і оздоровлення дітей, проходження   навчальних екскурсій;
 • контроль за підготовкою школи до нового навчального року;
 • та ін.

Важливим завданням  для педагогічних працівників  є збереження загального позитивного ставлення учня до навчальної діяльності . З цією метою педагогічною радою було вирішено, що оцінювання учнів 3,5 класів буде носити заохочувальний характер у вересні місяці. З метою забезпечення педагогічної наступності адміністрація школи спонукала готуватися вчителів-предметників та класних керівників до роботи у 5-му класі заздалегідь. Вони відвідували уроки та виховні заходи учнів-четверокласників, ознайомилися з навчальними програмами для початкової школи, програмами виховної роботи класоводів, методикою роботи з дітьми конкретного вчителя початкової школи, від якого клас переходить в основну школу.

При складанні розкладу уроків було враховано оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров'я та фізичної культури. Враховувалася також динаміка розумової працездатності учнів протягом дня та тижня.

Головні  завдання методичної роботи в 2016-2017 н. р. полягали в:

 • спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;
 • сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;
 • підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
 • створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;
 • забезпеченні реалізації  сучасних   технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;
 • вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, міста, області, України.

Робота над науково-методичною проблемою знайшла своє втілення у засіданнях методичної ради та методичних об’єднань, групових та індивідуальних консультацій тощо.

У школі працює електронна пошта, керівники шкільних методичних об’єднань та методичних підструктур працюють над власними  електронними скриньками, що дасть змогу оперативно надсилати необхідну інформацію. Також функціонує веб-сайт навчального закладу , який поповнюється новинами з діяльності школи.

Ще одним напрямком підвищення фахового рівня педагогів школи є участь у семінарах, заходах міського  рівнів. Цей рік був щедрим на творчі зустрічі і збагачення особистісного та професійного досвіду педагогів . Під час таких заходів педагоги отримують позитивні емоції, корисну інформацію від спілкування з колегами, знайомляться з освітніми закладами та досвідом роботи колег. Участь вчителів у таких заходах дає можливість порівняти свою роботу, стимулює педагогів до професійного пошуку, бажання змін, серйозного аналізу власних проблем.

Провідною формою методичної роботи у школі є методичні об’єднання. Вони займаються удосконаленням професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямовують роботу на забезпечення потреб вчителя, надають їм реальну допомогу.

У школі працювало 4 методичних об’єднань:

 • МО вчителів початкових класів (керівник  Сова Л.Ю– учитель першої категорії, );
 • МО вчителів природничо- математичного та  технологічного циклів, (керівник Пазін В.І.– учитель вищої категорії);
 • МО вчителів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів (керівник Красновид Л.Ф. – учитель вищої категорії);
 • МО класоводів та класних керівників (керівник   Нещерет Любов Михайлівна– учитель вищої категорії).

Окрім того, у школі діяли такі методичні підструктури:

 • творча група «Обдарованість» (керівник Мурашко Людмила Агатоліївна – учитель вищої категорії, «Старший учитель»);
 • майстер-клас  (керівник Бицька Любов Володимирівна  учитель вищої категорії, «Старший учитель»);

Вивчення результативності роботи методичних об’єднань виявило, що методична робота проводилася на достатньому рівні. Всі методичні підструктури основною метою своєї роботи ставили реалізацію загальношкільної науково-методичної проблеми, з урахуванням особливостей методичної підструктури. Річні робочі плани в цілому виконані.

Однією із провідних форм роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і  розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователів,   керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу.

Протягом навчального року розглядалися такі питання:

1. Про організацію навчально-виховного процесу у 2016-2017н.р.

2. Про наступність у навчально-виховному процесі та особливості адаптаційного періоду учнів 5 класу.

3. Про стан роботи з профілактики правопорушень.

4. Про стан виховної роботи закладу.

5.Особистість учня та особистість учителя, як діалогічна спільність в особистісно-зорієнтованому навчанні.(діалог між учнем та вчителем).

6. Про роботу з охорони праці.

7. Імідж  сучасного педагога.

Проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з різних предметів. Порівняльний аналіз за три останні роки дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу. Досліджувалася участь учнів в конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності вчителя.

Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно беруть участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях.

У закладі   результативно працює   гурток «Пошук, його члени неодноразово були переможцями та лауреатами різного  виду конкурсів.

На належному рівні була організована робота з дітьми «групи ризику» та  з їх батьками. Згідно плану працювала Рада профілактики правопорушень. В рамках роботи з учнями, схильними до скоєння правопорушень, проводилися  профілактичні заходи. Члени Ради профілактики співпрацювали з батьківськими комітетами, діяв батьківський лекторій, проводилися психолого-педагогічні консультації для батьків.

Щоденно проводились рейди «Шкільне подвір’я», «Запізнення», у вересні та січні – рейд «Урок». На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним колективом проводилася системна  робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, а саме: класні керівники щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку після першого уроку заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення засідання Ради профілактики, для індивідуальних бесід з учнями та батьками, під час проведення батьківського лекторію.

Діяльність школи висвітлювалась у міській пресі.

Протягом 2016-2017 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони  праці учасників навчально-виховного процесу», комплексних заходів по школі щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів, нормативних документів управління освіти Ніжинської міської ради з питань безпеки життєдіяльності учнів. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, про що записували до журналів з ТБ встановленої форми, планів класних керівників, класних журналів.

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного режиму в школі, профілактичних медичних оглядів учнів, здійснення контролю за проведенням уроків фізкультури та трудового навчання.

Протягом навчального року з метою проведення просвітницької роботи з учнями та батьками з питань безпеки життєдіяльності відбувалися зустрічі з фахівцями обласного центру здоров’я, представниками правоохоронних органів, служби з надзвичайних ситуацій.  Згідно «Положення про проведення Тижнів безпеки життєдіяльності у навчальних закладах»  - на належному рівні у школі було проведено Тижні знань безпеки життєдіяльності.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в побуті обговорювалися під час засідань педагогічної ради, на нарадах при директорові, на класних та батьківських зборах.

Розслідування за випадками травмувань під час навчально-виховного процесу не проводилися, оскільки дані учні не пропускали навчальних занять більше ніж на один день.                     

Вчителі та учні співпрацювали з міською ветеранською організацією, центром туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, ДЮСШ,  міською станцією юних техніків, міською організацією товариства «Червоний Хрест».

Школа співпрацювала з громадськими організаціями міста, в результаті чого учні школи збагатилися новим соціальним досвідом та отримали різноманітні життєво необхідні навички.

Важливе місце у виховній роботі займала бібліотека школи. Бібліотекар Градобик Г.М. систематично проводила широку просвітницьку роботу серед учнів, щодо популяризації нових книг, збереження книг, привернення уваги до необхідної літератури. На належному рівні пройшли акції «Живи, книго!» та «Подаруй бібліотеці книгу!».

Значну увагу питанням виховання учнів приділяла практичний психолог Кізенок Д.В. Проведена соціальна паспортизація класів, школи, мікрорайону. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, дітей-чорнобильців. Дітям, які цього потребували, було організовано з перших днів навчання безкоштовне харчування, першочергове забезпечення підручниками.

Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 9-х класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні. Проводилися зустрічі зі студентами та викладачами вищих навчальних закладів.

Постійно діяв консультпункт, куди зверталися за порадою учні, батьки, вчителі.

Проте спостерігався недостатній рівень системності в корекційній та превентивній роботі.

Потребують удосконалення контролю за веденням відповідної документації та за організацією і якістю проведення виховних заходів і програм.

Велике значення в покращенні навчально-виховного процесу, застосуванні інноваційних технологій відіграє матеріально-технічна база школи.  В цьому навчальному році на покращення матеріально-технічної бази з бюджету зовсім не виділялися кошти. Але незважаючи на великий вік та зношеність будівлі школи, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над покращенням матеріально –технічної бази,  підтриманню її у робочому стані.  

Колективом школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду школи.

Особливо хотілося б відмітити постійну мроботу вчителя початкових класів Бицької Л.В. за оформлення другого поверху. Коридори, вестибюль школи оформлені інформаційними стендами. Подвір’я школи доглядається учнями, обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку висаджуються квіти, які доглядаються школярами, своєчасно обрізаються дерева.

Пріорітетні напрямки роботи школи на 2016-2017н.р.

-Впровадження нових педагогічних технологій, інноваційних технологій навчання і -виховання, досягнень ППД та психолого-педагогічних надбань науки та практики;

-Побудова оптимальної мережі управління школою на нових концептуальних засадах;

-Урізноманітнення форм методичної роботи з педагогічними кадрами;

-Оновлення змісту освіти;

-Використання комп’ютерних технологій в процесі вивчення всіх предметів навчального плану, забезпечення ефективного використання інформаційних та електронних засобів навчання;

-Удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, забезпечення доступу учасників навчально-виховного процесу до необхідних інформаційних джерел (інформаційні технології, світова мережа INTERNET);

-Забезпечення наступності між дошкільною освітою та початковою школою;

-Забезпечення необхідних умов щодо поетапної реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти ;

-Забезпечення  впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти та поетапної реалізації Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ;

-Забезпечення оптимальних умов для розвитку інтелектуальних здібностей учнів;

-Попередження перенавантаження учнів;

-Удосконалення  індивідуальної роботи з першокласниками, врахування їхніх фізичних можливостей та рівня розвитку, визначення індивідуального ритму навчання;

-Створення умов для адаптації першокласників до навчання у початковій школі, п’ятикласників - в основній школі;

-Розвиток особистості дитини з високим рівнем духовності та національної самосвідомості;

-Глибоке вивчення української мови відповідно до її статусу, рідної історії, культури, природи нашого краю, фольклору, мистецтва, традицій, національної символіки ;

-Організація профільного навчання;

-Удосконалення системи роботи щодо забезпечення і зміцнення здоров’я учнів;

-Посилення профілактичної роботи з неповнолітніми;

-Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадської активності;

-Забезпечення належної діяльності шкільної бібліотеки як основної ланки щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації навчально - виховного процесу та духовному становленню школяра;

-Створення мережі гуртків та творчих об'єднань;

-Створення належних санітарно-гігієнічних вимог.