Прозорість і відкритість

Статут

І.  Загальні положення

1.1.  Цей статут визначає правові засади створення та діяльності Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13.

1.2. Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №13 знаходиться у комунальній власності.

1.3. Юридична адреса школи №13: 16600, Чернігівська область, м.Ніжин, вул.Овдіївська,227 , тел. 2-35-58.

1.4. Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №13 (далі - школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.5. Засновником (власником) школи є Ніжинська міська рада.

1.6. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями школи є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії,, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями сесії Ніжинської міської ради та рішеннями виконкому, власним статутом.

1.9. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.10. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.12. Школа має право

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником) або уповноважиним ним органом;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортавно-оздоровчих, лікувально- профілактичних і культурних підрозділів.

1.13. У навчальному закладі створюються та функціонують:

методичні об’єднання вчителів:

 • початкових класів;
 • природничо-математичного циклу;
 • суспільно-гуманітарного циклу.

1.14. Медичне обслуговування учнів здійсьнюється дитячими поліклінічними відділеннями Ніжинської міської лікарні.

1.15. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються, згідно з чинним законодавством, угодами, що укладені між ними за погдженням з упарвлінням освіти,засновникм.

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного, щотижневого. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи , визначаються перспективи її розвитку.

План роботи затверджується засновником, управлінням освіти, директором школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України базових навчальних планів із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання,

прискореного закінчення навчання, складання екзаменів екстерном.

2.5. Зарахування учнів до школи проводиться до 1 вересня поточного року згідно з наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу); до першого класу зараховуються діти 6 років, які досягли шкільної зрілості, що визначаються за допомогою психологічного обстеження. Таке обстеження проводиться практичними психологами за критеріями, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

Зарахування учнів до інших класів здійснюється на підставі заяви батьків, або осіб які їх замінюють, в профільні класи - на основі конкурсного відбору. Перевага зарахування до школи учнів надається дітям, які проживають в мікрорайоні школи.

Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж ЗО учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.6. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7.  Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, передбаченого навчальнеим планом за погодженням з управлінням освіти, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік починається 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

Навчальні заняття починаються лише при наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення школи для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меньше 175 робочих днів для 1-4 класів, та 190 робочих днів для 5-11(12) класів.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням управління освіти запроваджується такий графік канікул: осінні - 7 днів, зимові - 16, весняні - 7, літні - 8 тижнів. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як ЗО календарних днів, в літку 8 тижнів. Для учнів 1-х класів школи-гімназії встановлюються додаткові тижневі канікули: 7 днів в лютому місяці.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п’ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб активного відпочинку і харчування учнів, але не меньше як 10 хвилин, великої перерви - 20 хвилин.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школи проводяться індивідуальні, групові, факультативні, науково-дослідницька робота в малій академії наук та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Система оцінювання навчальної праці - стимулююча: 12 бальна.

У першому і другому класах дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних’класах вона доповнюється оцінками у балах:

1-3 - початковий рівень;

4-6 - середній рівень;

7-9 - достатній;

10-12 - високий.

Оцінки за семестр, річні і підсумкові, виставляються обов’язково.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Навчаня у випускних 9, 11 класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14. 12. 2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за №925/5146. За результатами навчання, учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат).

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). У разі незгоди учня (його батьків, або осіб які їх замінюють) з семестровою, річною, підсумковою оцінкою, йому надається право оскаржити її.

2.16. У початковій школі, 5-8 та 10-11 класах за рішенням педагогічної ради школи проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, контрольні роботи, тощо). Навчальний рік закінчується навчально-виробничою практикою.

2.17. В окремих випадках учні за станом здоров’я, або з інших причин, можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлений Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

2.18. Випускники, які закінчили школу другого ступеня, одержують свідоцтва про базову загальну середню освіту, що дає право на всуп до школи третього ступеня, професійно- технічного навчального закладу, вищого навчального закладу першого-другого рівня акредетації. Випускники які закінчили школу одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право до трофесійно-технічних та вищіх навчальних закладів.

2.19. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8, 10 класів можуть нагороджуватись похвальним листом, а випускники - похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями - золотою “За особливі успіхи у навчанні”, або срібною - “За успіхи у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні, випускники 9-х класів одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • бібліотекар;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, . виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • та інші права, що не суперечать законодавству України.

3.4. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • та інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • та інші права, що не суперечать законодавству України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно донавчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу школи;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • та інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

3.9. У школи обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до управління освіти, директора школи-гімназії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально- виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи-гімназії та у відповідних державних, судових органах;
 • та інші права, що не суперечать законодавству України.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • та інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

3.13. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу;
 • та інші права, що не суперечать законодавству України.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

4. Управління школою

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником (власником) і управлінням освіти Ніжинської міської ради.

Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор та орган громадського самоврядування.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор школи приймається на роботу управлінням освіти Ніжинської міської ради після затвердження кандидатури засновником, або уповноважиним ним органом, шляхом укладання контракту з ним.Директор школи звільняється з роботи управлінням освіти Ніжинської міськоі ради шляхом розірвання контракту з ним,після розгляду питання засновником або уповноваженим ним органом. Призначення та звільнення директора школи здійснюється з дотриманням чинного законодавства України.

Призначення та звільнення заступників директора та педагогічних працівників школи здійснюється управлінням освіти за поданням директора школи на основі конкурсного відбору.

Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних та інших працівників школи й інші трудові відносини регулюються законодавством Україна про працю, законом України “Про загальну середню освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини працівників. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх .

Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів , якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

Загальні збори :

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради школи;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;
 • та інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

В окремих випадках функції ради можуть викомувати загальні збори. До ради школи обираються пропорційно представники від працівників цієї школи, учні (ІІ-ІІІ ступенів), батьків і громадськості відкритим або таємним голосуванням.

Рада школи скликається її головою, засновником а також членами ради, якщо за це висловилось не меньше тритина її складу, директором школи. Засідання ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не меньше двох тритин її членів. Рішення ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально- виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
 • та інші права, що не суперечать законодавству України.

4.3.3. Рада школи діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення.