Самоаналіз діяльності Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13-2

Самоаналіз діяльності Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13-2

1.  ОХОРОНА ЖИТТЯ УЧАСНИКІВ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

Найвищі цінності суспільства – це людина, її життя і здоров’я, недоторканість і безпека

 

Головною метою навчального закладу «Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» є створення для кожного учня та працівника безпечних умов навчання, праці, експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини. Результатом цілеспрямованої роботи адміністрації, профспілкового комітету закладу, внутрішньо-шкільної служби охорони праці є відсутність в школі-інтернаті упродовж багатьох років випадків травматизму серед учнів та працівників.

 

 

 
   

 

Рис. 7.1. Структура

внутрішньо-шкільної системи роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

У закладі ведеться документація, яка регулює трудові відносини та забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових документів з цих питань. Складено та підписано Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, у якому розроблено розділ «Охорона праці». Щорічно підписується Угода відповідно Колективного договору. Двічі на рік підводяться підсумки виконання її умов. Питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, посадових інструкціях та інструкціях з ОП. Створено комісію з охорони праці. Складено та підписано акт готовності школи до 2019/2020навчального року, акти-дозволи на прийняття до експлуатації навчальних кабінетів, майстерень, спортивної кімнати та майданчику (копії додаються). До 1 вересня кожен працівник повторно ознайомлений з функціональними обов’язками, інструкціями з охорони праці на робочих місцях.

Призначено відповідального за безпечну експлуатацію електрообладнання школи. Проведено атестацію робочих місць. Здійснюється адміністративно- громадський контроль стану умов охорони праці у школі.

Всі обов’язки працівників закладу щодо виконання Закону України «Про охорону праці та дотримання техніки безпеки» регламентує наказ по школі.

Ведуться журнали проведення вступного, первинного, з підвищеною небезпекою, на робочому місці інструктажів з техніки безпеки. В наявності плани евакуації школи. Оформлено відповідні стенди з протипожежної безпеки, правил дорожнього руху. вогнегасники, чітко контролюється дотримання термінів їх перезарядки.

На належному рівні здійснюється вивчення предмету «Основи здоров'я» в підготовчому – 5 класах, та «Основи здоров’я» в 5-9 класах. Систематично проводяться заняття з цивільної оборони. Підсумком цих занять є День цивільної оборони. Головна мета його проведення – відпрацювання дій, умінь і навичок дітей та дорослих в екстремальних ситуаціях.

Завдяки злагодженій роботі з працівниками відповідних служб, проведенню планових інструктажів під час навчально-виховного процесу діти успішно засвоюють правила безпеки життєдіяльності.

Проведено щорічний медичний огляд працівників закладу. Медичною сестрою закладу ведеться чіткий облік проходження планових медичних обстежень, які організовуються для фахівців закладу.

До початку нового 2019/2020 навчального року та упродовж навчального року розроблено циклограму внутрішкільних наказів, з якими ознайомлено колектив школи. А саме:

На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 «Про День охорони праці», з метою підвищення уваги керівників закладів освіти і профспілкових організацій області до створення належних умов праці, навчання, відпочинку, вивчення та використання на практиці правил основ безпеки життєдіяльності, мобілізації всіх працюючих на попередження травматизму та загибелі дітей, дорослих при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій та наказу в школі проходив місячник з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Відповідно до наказу у школі створюється організаційний комітет з підготовки та проведення місячника з охорони праці, безпеки життєдіяльності, затверджено план заходів.

Під час проведення місячника з охорони праці, безпеки життєдіяльності робота спрямована на виконання законодавчих актів з безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. Основними завданнями проведення місячника в начальному закладі є:

-         проведення різних форм просвітницько-профілактичної роботи серед учасників навчально-виховного процесу;

-         роз’яснення основних понять про надзвичайні ситуації, оповіщення про надзвичайну ситуацію; дій при попереджувальному сигналі «Увага всім!» та мовному повідомлені;

-         відпрацювання евакуаційних заходів при надзвичайних ситуаціях;

-         вдосконалення учнями та персоналом навчальних закладів теоретичних знань і практичних навичок щодо дій в умовах екстремальних ситуацій;

-         формування і розвиток в учнів, працівників високих морально-психологічних якостей; розуміння цінності власного життя та здоров’я, основ здорового способу життя.

Відповідно до Плану заходів «Про проведення місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності» заплановано перевірку нормативних документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. А саме:

-         наказів про призначення відповідальних осіб за організацію охорони праці в навчальному закладі; безпеку життєдіяльності; пожежну безпеку; експлуатацію електрогосподарства (наказ «Про організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, профілактики побутового та дорожньо-транспортного травматизму, охорони

життя та збереження здоров’я дітей та працівників закладу»; наказ «Про організацію роботи з питань пожежної безпеки»);

-         посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності (Посадові інструкції погоджено головою профспілкового комітету та затверджені директором школи 01вересня 2019 року; інструкції з охорони праці затверджені наказам ;

-         журналів реєстрації інструктажів з охорони праці; з безпеки життєдіяльності; з пожежної безпеки; з електробезпеки. Усі журнали є в наявності, прошнуровані, затверджені печаткою та підписом директора, в них зроблені відповідні записи.

Голова профкому Штайнеккер Н.Г. здійснила перевірку виконання положень розділу з охорони праці у колективному договорі.

Адміністрацією школи здійснено перевірку відповідності приміщень вимогам гігієни та праці; своєчасного проходження медичних оглядів працівниками та проведення медичних оглядів дітей наявності медичних препаратів та перев’язувальних засобів в аптечках щодо надання першої долікарської допомоги; зберігання продуктів харчування та білизни в школі. Зауважень з даного питання немає.

Дирекцією школи та відповідальним за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснено перевірку наявності групи допуску у відповідальних осіб та осіб, що працюють з електрообладнанням; наявності знаків безпеки, попереджувальних написів, сигнальних фарбувань; справності електропроводки, розеток, вимикачів, контуру заземлення; своєчасного проведення перевірки опору ізоляції та заземлення, замулення та наявності відповідного акту. Зауважень з даного питання немає.

Заступники директора Яременко О.М.та Киричок Л.В. здійснили перевірку наявності інструкцій з пожежної безпеки у школі, укомплектованості первинними засобами пожежогасіння. Інструкції наявні (затверджені наказом

№109–О), первинні засоби пожежогасіння перезаряджаються відповідно до термінів (заклад забезпечений  вогнегасниками)

Класоводи та класні керівники провели батьківські збори з тематики запобігання травматизму серед дітей, оновили матеріали куточків з охорони праці та безпеки життєдіяльності, провели з учнями конкурси, вікторини, естафети на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики травматизму.

Класоводи та класні керівники провели батьківські збори з тематики запобігання травматизму серед дітей, оновили матеріали куточків з охорони праці та безпеки життєдіяльності, провели з учнями конкурси, вікторини, естафети на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики травматизму.

На нараді при директорі обговорено результати проведення місячника з охорони праці та безпеки життєдіяльності та стану охорони праці в навчальному закладі.

Завдяки підтримці правоохоронців  встановлено та виведено на пульт центрального оповіщення «тривожну кнопку», працівники служби відвідують заклад, його територію, проводять періодичні навчання.

 

  1. 2.         ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОГО ПРОЦЕСУ

«Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» – заклад освіти, який забезпечує освітні потреби дітей у базовій загальній середній освіті, допрофесійній підготовці.

У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та власним статутом.

Оновлення змісту навчання здійснюється через спрямування педагогічної технології на підвищення ефективності навчального процесу, що гарантує досягнення запланованих результатів навчання.

О сновними напрямами діяльності закладу є:

-          забезпечення реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти Державного   стандарту базової і повної загальної середньої освіти; навчальних планів та програм;

-          забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, забезпечення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу;

-          перебудова та оновлення змісту, форм і методів організації навчально- виховного процесу на засадах дитиноцентризму, особистісної орієнтації, компетентнісного підходу;

-          створення умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей;

-          освоєння нового змісту, технологій і наукових методів викладання навчальних предметів;

-          удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально дидактичної, методичної й фахової підготовки педагогів з метою надання якісної базової загальної середньої освіти школярам з особливими освітніми потребами;

-          здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного супроводу навчально-виховного процесу

-          створення умов для професійного зростання, самоосвіти, саморозвитку і творчої реалізації педагогів;

-          внутрішкільний моніторинг: свідома оцінка і взаємокорекція спільної діяльності педагогічного колективу.

Впродовж 2019/2020 н.р. педагогічний колектив школи працював над реалізацією методичної проблеми «Формування компетентностей та цінностей необхідних для успішної самореалізації особистості  в умовах НУШ»

Р еалізація проблеми здійснювалася через:

-          забезпечення якісного рівня навчальних досягнень учнів, їх соціально-психологічного стану  з метою підготовки до повноцінного життя в сучасному суспільстві;

-          становлення особистості дитини шляхом удосконалення складових її духовності;

-          розвиток творчого потенціалу особистості дитини за рахунок диференціації та індивідуалізації навчально-виховного процесу, розширення мережі гуртків, секцій;

-          використання інформаційно-комп’ютерних та мультимедійних технологій як ефективних засобів соціальної адаптації дітей в соціумі з метою розкриття їхніх інтелектуальних здібностей та творчих можливостей.

Р обочий навчальний план

У Ніжинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 функціонують: п’ять 1-4 класів , чотири 5- 9 та один - 11 клас клас.

Робочий навчальний план Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13» складено на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для дітей.

3.  ФІНАНСУВАННЯ ШКОЛИ

 

Основним фінансовим документом для школи є кошторис доходів і витрат, що підтверджує повноваження на отримання доходів, здійснення видатків та визначає об’єм, і направлення засобів для виконання окремих функцій.

                               Бюджетно-фінансові показники закладу

Загальний обсяг видатків

2019

2020

120733974

5685650

У тому числі за різними

 типами надходжень

 

 

 

 

державний

104299,05

3843640

місцевий

1103040,69

1842010

Поточні видатки

 

 

Заробітна плата

 

4177631,65

4505840

Комунальні послуги

657925,33

740720

Інші видатки

 

Капітальні видатки

 

134609,08

-

Обладнання, реконструкція

252007,17

 

 

Найбільшу частину всіх видатків, що здійснюються у бюджетних організаціях, займають видатки на оплату праці. Оплата праці працівників школи проводилась без затримок, у терміни, передбачені колективним договором школи. Напередодні відпустки всі працівники школи отримали відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Заборгованості по заробітній платі немає.

Відрахування         у     фонди      проводилися        згідно      встановлених        тарифів                                            та перераховувалися в установлені терміни.

Кредиторської заборгованості по енергоносіям та іншим постачальникам немає.

Працівниками закладу приділяється суттєва увага покращенню зовнішнього вигляду приміщень, стану пришкільної території (спортивного та ігрового майданчиків).

На виконання наказу Чернігівської облдержадміністрації «Про підготовку закладів освіти області до нового 2019/2020 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» проведено ряд заходів, спрямованих на якісну підготовку навчального закладу, зокрема автономної котельні до опалювального сезону 2019/2020 навчального року. В газовому господарстві котельні виконано наступні роботи:

-         проведено ревізію та ремонт запірної арматури та газових пальників;

-         здійснено роботи по налагодженню та технічному обслуговуванню автоматики безпеки опалювальних котлів ;

-         проведено профілактичні заміри опору електрообладнання ;

-         в присутності працівників ПАТ «Чернігівгаз» проведено контрольну опресовку робочим тиском газопроводів котельні;

-         демонтовано та здано на повірку манометри та шахтні сигналізатори ;

-         проведено  технічне  опосвідчення  котлів  -  внутрішній огляд та                       гідравлічне випробовування робочим тиском.

Котельня забезпечена аварійним освітленням, укомплектована необхідними контрольно-вимірювальними приладами, інструментами та протипожежним інвентарем. Всі оператори пройшли у вересні 2019 планове навчання та перевірку знань з охорони праці.

Завдяки цілеспрямованій, якісній роботі працівників структурних підрозділів всі технологічні процеси функціонують у закладі  відповідно до вимог.

                 Для забезпечення сталого функціонування та розвитку навчального закладу «Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13» його керівництво залучає додаткові позабюджетні кошти через організацію фандрайзингової діяльності. З метою покращення матеріально-побутових умов, проведена робота по залученню потенційних джерел фінансування через розвиток зв’язків із громадськими організаціями, підприємствами, приватними особами. За 2019 рік залучено позабюджетних коштів на суму      грн., а за 8 місяців 2018 року –       грн. Підприємці, приватні особи, які підтримують заклад, отримали не тільки визнання та подяку за надану допомогу школі від педагогів, учнів та їх батьків, вони включені до складу піклувальної ради закладу, мають можливість контролювати ефективність використання коштів.