Перспективний план розвитку

Перспективний план розвитку

Перспективний план розвитку

комунальної установи Ніжинської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №13,м. Ніжин, Ніжинської області

на 2019-2023 рр.

 

І. Паспорт

 

Назва

Зміст плану

Тип програми

Перспективний план розвитку

Підстава для розробки плану

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі

Нормативно-правова база

Закони України

-       «Про освіту»

-       «Про загальну середню освіту»

-       «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»

-       «Про попередження насильства в сім'ї»

Укази Президента України

-       «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13 жовтня 2015 року №580/2015

-        «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»від 25 червня 2013 року №344/2013

-        «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»від 30 вересня 2010 року №926/2010

-        «Про Національну доктрину розвитку освіти»від 17 квітня 2002 року №347/2002

Постанови Кабінету Міністрів України

-        «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 №1242

-        «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23 листопада 2011 №1392

-        «Про затвердження Положення про освітній округ» від 27 серпня 2010 №777

-        «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27 серпня 2010 №778

-        «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» від 5 жовтня 2009 №1121

-        «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 8 серпня 2007 №1019

-        «Про затвердження Державної програми «Вчитель» від 28 березня 2002 №379

-        «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 №963

-        «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12 квітня 2000 №646

-        «Про документи про освіту та вчені звання» від 12 листопада 1997 №1260

-        «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» від 5 квітня 1994 №228

Накази Міністерства освіти і науки України

-        «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах» від 16.06.2015 №641

-        «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 08.04.2015 №412

-        «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» від 14.07.2015 №762

-        «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» від 17.03.2015 №306

-        «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України» від 27.05.2014 №648

-        «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі» від 04.11.2013 №1550

-        «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 №1222

-        «Про Основні орієнтири виховання  учнів 1-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів України» від 31.10.2011 №1243

-        «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 30.08.2011 №996

-       «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 №423

-        «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 №329

-        «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 03.06.2008 №496

-        «Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» від 17.03.2008 №187

-        «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 №204

-        «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601

-        «Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів» від 23.06.2000 №240

Листи Міністерства освіти і науки України

-        «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу» від 14.02.2015 №1/9-71

-        «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи» від 11.11.2014 №1/9-586

-        «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» від 01.07.2014 №1/9-343

-        «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» від 16.06.2014 №1/9-319

-        «Про зазначення середнього бала в додатку до документа про повну загальну середню освіту» від 23.05.2014 №1/9-263

-        «Деякі питання видачі документів про базову або повну загальну середню освіту громадянам України, іноземцям, особам без громадянства» від 30.04.2014 №1/9-229

-        «Щодо обробки персональних даних у процесі реалізації права на загальну середню освіту» від 19.03.2014 №1/9-156

-        «Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту» від 28.04.2012 №1/9-326

-        «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах» від 02.04.2012 №1/9-245

-        «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту» від 08.02.2010 №1/9-67

-        «Щодо заборони збирання коштів, поведінка випускників під час проведення випускних вечорів» від 06.03.2009 №1/9-150

-       Перелік нормативних документів для організації освітнього процесу і 2018-19 навчальному році (сторінка поповнюється матеріалами поступово)

-       Свідоцтво про атестацію видане на підставі рішення        ___________

-       Статут затверджений ???????

Мета плану

 Створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу

Завдання плану

 • Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей учнів
 • Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій
 • Розвиток профільності навчання
 • Створення толерантного середовища у навчальному закладі
 • Розвиток комунікативних здібностей учнів
 • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки  та розвитку обдарованих дітей і молоді
 • Підтримка дітей і молоді з особливими потребами
 • Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища
 • Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти

Термін реалізації плану

2019-2023 рр.

Ресурсне забезпечення плану

 • Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів школи
 • Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій у якості консультантів
 • Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів

Структура плану

I.

Паспорт

II.

Вступ

III.

План розвитку школи на 2019-2023 рр

 

1.

Загальні положення

 

2.

Мета та завдання

 

3.

Зміст діяльності

     

 

Очікувані результати

 • Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави
 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогів (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів)
 • Підвищення рівня навчальних досягнень учнів
 • Підвищення якості вихованості школярів
 • Створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентоздатності

Показники ефективності плану

 • Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад
 • Зростання позитивного іміджу навчального закладу таконкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг
 • Збільшення контингенту учнів
 • Розширення ділових партнерських зв’язків