Виховна робота

Характеристика класу (план складання)

Орієнтовні питання для складання характеристики класу

1.   Загальні   відомості   про клас: кількість учнів дівчат і хлопців.

2.  Соціально-психологічні особ­ливості учнів.

2.1.Соціометричний статус (на основі даних соціометрії): лідери, товариші, ізольовані, зневажені. Як здійснюється опора на лідерів.

2.2.Ставлення до громадсько­го життя, участь у справах класу, школи окремих учнів, класу в ці­лому.

2.3.Участь у гуртковій роботі.

2.4.Ставлення до вчителів. Особливості проведення робота з батьками, їхнє ставлення до школи.

2.5.  Рівень учнівського само­врядування, органи самоврядуван­ня. Організаторські здібності учнів класу, спілкування в класі.

2.6.  Рівень вихованості учнів класу.

3.   Особистісні риси учнів класу.

3.1.  Мотиваційне середовище: інтереси, ідеали, переконання.

3.2.  Самосвідомість: прагнен­ня, самооцінка.

3.3.  Індивідуально-типологічні особливості школярів - особливості темпераменту, моральні якості.

3.4. Особливості психологічного стану деяких учнів.

4.   Пізнавальні особливості учнів класу.

4.1.   Особливості сприйняття, пам'яті, уваги, мислення, уяви.

4.2.   Рівень інтелектуального розвитку.

5.       Участь батьків у житті класу, школи.

6.       Педагогічні висновки. Завдання, на виконання яких має спрямовуватися робота з клас­ним колективом (формулюють­ся з огляду на характеристики класу).

 Психолого-педагогічна характеристика  учнівського колективу

Клас ____________

Класний керівник________

У класі навчається  _______ учнів, з яких  ______дівчат, ______ хлопців.

Вчаться:

      на відмінно ______ учнів, а саме: ________________________________________,

      добре _____ учнів, а саме: ______________________________________________,

мають задовільні оцінки ______ учнів.

Вміють зосереджуватися, са­мостійно працювати, виявляють активність: ________

Потребують постійного контролю: ________________________________________

Переважає  ставлення  до  на­вчання:

     активно-позитивне в учнів __________________________________________,

     пасивно-позитивне в учнів   ____________________________________________.

На атмосферу в класі вплива­ють такі чинники: доброзичливі стосунки між учителями та учня­ми, учнями, вчителем і батьками; взаєморозуміння учнів та батьків (необхідне підкреслити).

Класний колектив згуртований, не згуртований.

Дані соціометрії:

Лідери _______________

Прийняті  ______________

Не прийняті  ___________

Ізольовані     ___________

Учні   мають  різнобічні   інте­реси.

Зайняті в спортивних секціях, школах            ___ учнів.

У школах, студіях образотвор­чого мистецтва __ учнів.

У   музичних   школах   _  учнів.

У вокальних та хорових студіях __ учнів.

У     гуртках:     танцювальних __ учнів;  театральних __ учнів; технічного профілю __ учнів; декоративного мистецтва __ учнів;     натуралістичних __ учнів; науково-пізнавальних __ учнів.

Загальний рівень вихованості та культури класного колективу (необхідне підкреслити): високий, середній, низький.