Новини

Оцінювання освітніх і управлінських процесів педагогічними працівниками

Заклад освіти: Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13

Дата анкетування  2019-2020 навчальний рік

1.Яку тематику для професійного зростання Ви обирали упродовж останніх 5 років?

 (можна обрати кілька варіантів відповідей)

 □ законодавче забезпечення освітнього процесу;     11                 

 □ методичні аспекти викладання предметів та курсів;   16

 □ організація інклюзивної форми навчання;                 2

 □ форми організації освітнього процесу; 5

 □ профілактика та прояви девіантної поведінки 4

 □ здобувачів освіти;

 □ психологічні особливості роботи зі здобувачами   3

 □ освіти різних вікових категорій; 1

 □ безпечне освітнє середовище; 3

 □ формування у здобувачів освіти громадянської позиції; 6

 □ використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті; 8

 □ ділове українське мовлення; 2

 □ інші напрями (вкажіть, які саме) ________________________________________________

2. За якими формами відбувалося підвищення Вашої професійної кваліфікації? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

 □ курси ІППО;  20

 □ конференції;  7

 □ методичні семінари; 14

 □ тренінги, майстер-класи; 15

 □ вебінари;   14

 □ он-лайн курси;  6

 □ самоосвіта;   18

 □ інше (вкажіть, які саме)  __________________________________________________

3.  У закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації тощо?

 -  так;     18

- переважно так;   3

-  o переважно ні;

- o ні.

 4. Що перешкоджає вашому професійному розвитку? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

 □ опір з боку керівництва;   

 □ відсутність матеріального заохочення з боку керівництва;   1

 □ недостатня матеріально-технічна база;    10

 □ погані умові праці;    1

 □ жодних перешкод;     9

 □ інше (вкажіть, що саме) __________________________________________________

Внутрішня система забезпечення якості освіти

5. Які джерела/ресурси Ви використовуєте при розробленні календарно-тематичного планування? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

 □ зразки, що пропонуються фаховими виданнями;    12

 □ розробки з інтернет-сайтів і блогів, які стосуються викладання конкретного предмету;  16

 □ рекомендації Міністерства освіти і науки України;  19

 □ досвід, запозичений у колег;  6

 □ спільна робота з колегами;  6

 □ власний досвід;  13

 □інше  __________________________________________________

6. Яку підтримку Ви надаєте здобувачам освіти у їхньому навчанні?

Морального, психологічного характеру підтримка, всебічна, консультації, індивідуальна

7. Для оцінювання здобувачів освіти Ви використовуєте: (можна обрати кілька варіантів відповідей)

 □ поточне;    19

 □ формувальне;  3

 □ самооцінювання учнями;  8

 □ взаємне оцінювання учнів;   7

 □ підсумкове;   15

 □ інше (вкажіть, яке саме) __________________________________________________

8. Які критерії оцінювання Ви використовуєте для предмету (предметів), які викладаєте?

 □ розробляю власні, в тому числі спільно з дітьми;    1

 □ адаптую критерії МОН до умов роботи закладу;     10

 □ використовую виключно рекомендації МОН;          15

 □ вважаю, що критерії мені не потрібні.     

9. Як здобувачі освіти дізнаються про критерії, за якими Ви оцінюєте їх навчальні досягнення? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

 □ інформую здобувачів освіти про критерії оцінювання на початку навчального року;   17

 □ розміщую критерії оцінювання на веб-сайті або інтерактивній платформі закладу освіти;  1

 □ інформую здобувачів освіти про критерії оцінювання перед вивченням кожної теми;  10

□ пояснюю здобувачів освіти індивідуально;                        6

□ не інформую здобувачів освіти;      

□ інше (вкажіть, як саме).  __________________________________________________

10. Чи спостерігаєте Ви особистісний поступ здобувачів освіти? І з чим він пов’язаний?

Так  (12)

11. Що Ви робите для того, щоб запобігати випадкам порушень академічної доброчесностей серед здобувачів освіти (списування, плагіат, фальсифікація тощо)? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

 □ знайомлю здобувачів освіти з основами авторського права;      3

 □ проводжу бесіди щодо дотримання академічної доброчесності;  17

 □ на уроках даю такі завдання, які унеможливлюють списування;  15

 □  використовую методичні розробки для формування основ академічної доброчесності;     1

 □ вважаю це зайвим;

 □ інше (вкажіть, що саме) __________________________________________________

12. Що саме Ви робите для забезпечення академічної доброчесності у своїй професійній діяльності?   Готую завдання, які унеможливлюють спілкування, не займаюся плагіатом, дотримуюсь норм законодавства і авторського права

 

13. Вкажіть у який спосіб Ви поширюєте власний педагогічний досвід?

 □ публікації на сайті закладу та/або засновника;  4

 □ у блогах;

 □ у професійних спільнотах соціальних мереж;  9

 □ у матеріалах та/або виступах конференцій; 5

 □ у фахових виданнях;   1

 □ на освітніх онлайн платформах;     2

 □ не маю оприлюднених розробок;   2

 □інше(вкажіть, що саме)  Viber (9)

14. Які форми комунікації з батьками Ви використовуєте? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

□ батьківські збори;                                                  10

□ індивідуальне спілкування з батьками;                 21

□ не бачу сенсу у комунікації з батьками;                  1

□ інше (вкажіть, що саме) _____________________ __________________________

15. Ви задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі?

- цілком задоволений/на;                                    11

- переважно задоволений/на;                             10

 - переважно незадоволений/на;

-  незадоволений/на.

 16. Ви задоволені мотиваційними заходами, які практикуються у закладі освіти?

□ так;                                           6

□ переважно так;                        13

□ переважно ні;                          1

□ ні

17. Психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів?

□ так, у закладі створені всі умови для співпраці;                            16

□ в цілому так, але співпраця, переважно, є ситуативною;             4

□ в цілому ні, співпраця з колегами практично відсутня;               1

□ сихологічний клімат закладу не сприяє співпраці.

18. Наскільки Ви погоджуєтесь із твердженнями:

 

Перелік тверджень

Так

Переважно так

Ні

Переважно ні

Керівництво відкрите для спілкування    

 

14

4

 

 

Керівництво та педагогічні працівники співпрацюють і забезпечують зворотній зв’язок щодо їхньої праці.   

 

14

4

 

 

Керівництво враховує пропозиції, надані педагогічними працівниками щодо підвищення якості освітнього процесу.  

 

14

4

 

 

    Розбіжності, які виникли між педагогічними працівниками та керівництвом школи, вирішуються конструктивно    

13

5

1

 

У закладі освіти застосовуються заходи, що допомагають педагогічним працівникам адаптуватись до змін умов праці     

14

6

 

 

Права педагогічних працівників дотримуються у закладі

14

6

 

 

     Керівництво підтримує ініціативи педагогічних працівників щодо розвитку закладу і місцевої громади    

 

14

6

 

 

 

19. Вас задовольняють умови організації харчування у закладі?

 □ так;                                                 0

 □ переважно так;                           13

 □ переважно ні;                             3

 □  ні;                                                1

 □ я не харчуюся у закладі.            0

20. У закладі освіти розроблені правила поведінки та учасники освітнього процесу дотримуються їх ?

- правила поведінки у закладі освіти розроблені, учасники освітнього процесу ознайомлені з ними та дотримуються їх;    13      

- правила поведінки у закладі освіти розроблені, учасники освітнього процесу ознайомлені з ними, але не завжди дотримуються їх;    8

 - правила поведінки у закладі освіти розроблені, але учасники освітнього процесу не ознайомлені з ними;

- у закладі освіти відсутні правила поведінки.

21. Яка Ваша роль у запобіганні проявам дискримінації в закладі освіти

Превентивне, виховна, освітня.

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти

 

22.  У закладі освіти реагують на Ваші звернення про випадки булінгу?

 □ так, завжди;                 18

 □переважно так;             1

 □переважно ні;               0

 □ні, ніколи;                     0

 □ Таких випадків не було.     2

23. У закладі освіти проводиться  навчання, просвітницька робота за участі відповідних служб/органів/організацій для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву?

□ так, регулярно проводяться із усіма учасниками освітнього процесу;         14

 □ так, проводяться регулярно, але тільки для учнів;                                         4

□ так, проводяться, але не більше 1 - 2 разів на рік;                                            1

 □ закладі освіти не проводяться подібні інформаційні заходи.                        0

24. Зазначте в розробленні яких документів Ви брали участь: (можна обрати кілька варіантів відповідей)

□ стратегія розвитку закладу освіти;                                                                     4

□ процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу;          7

 □ річний план роботи закладу;                                                                             2

 □ освітня програма закладу;                                                                                  2

□ положення про академічну доброчесність;                                                       0

□ антибулінгова програма;                                                                                    0

 □ правила внутрішнього розпорядку;                                                                  8

 □ в розробленні жодного документу участі не брав/брала;                               2

 □ інше (вкажіть, що саме) __________________________________________________

25. Оцініть діяльність педагогічної ради закладу освіти:

 

Перелік тверджень

Так

Переважно так

Ні

Переважно ні

Педагогічна рада функціонує системно  і ефективно, розглядаються актуальні питання

діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично

 

18

1

 

 

Педагогічна рада функціонує системно,

 але помітна відсутність активності

 у педагогічних працівників під час прийняття рішень

 

3

11

 

1

Діяльність педагогічної ради заважає системі управлінської діяльності у закладі освіти

1

 

24

 

   

26. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, інструктажі  з  домедичної  допомоги

□  так, регулярно проводяться навчання та інструктажі;                20

□  проводяться виключно інструктажі;                                             0

□ все зводиться до підпису в журналах;                                           0

□ вперше чую про такі заходи.                                                          0

27. У закладі освіти розроблений алгоритм дій у разі нещасного випадку із учасниками освітнього процесу? Ви дотримуєтесь  його?

□ алгоритм дій розроблений, усі педагогічні працівники дотримуються його у разі нещасного випадку;                         20

□ алгоритм дій розроблений, але Ви з ним не ознайомлений/на;

 □  алгоритм дій розроблений, але я ним не користуюся, навіть за потреби;

 □ не володію інформацією.

28. У закладі освіти проводиться інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції?

  □ так, проводяться з усіма учасниками освітнього процесу;                             18

  □ так, проводяться, але тільки для здобувачів освіти;                                        0

  □ можуть проводитися лише за бажанням учасників освітнього процесу;       2

  □ у закладі не проводяться подібні заходи.                                                        2

29. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті?

Поставте, будь ласка, собі цезапитання і надайте на нього відповідь______________________

________________________________________________________________________________